Projekt Balkán

V marci 2010 sme začali s realizáciou projektu:

Budovanie kapacít a vytvorenie podmienok na trhu Čiernej Hory, Macedónie, Bosny a Hercegoviny ERhpre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva v miestnych malých a stredných podnikoch - Transfer slovenského know–how (znalostí, informácií a skúseností) v danej oblasti prostredníctvom série tréningov, seminárov a praktickej implementácie týchto systémov v pilotných podnikoch.

1. Zhrnutie

Účelom tohto projektu je pomoc pri budovaní kapacít v oblasti systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérskeho systému prostredníctvom série teoretických tréningov a praktickej implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (ďalej QMS) a environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 (ďalej EMS) vo vybraných pilotných organizáciách. Implementácia QMS a EMS sa bude vykonávať vo viacerých pilotných organizáciách.

Dlhodobým účinkom projektu bude, že po skončení projektu zostane v Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Macedónsku viacero odborníkov, ktorí budú schopní v pozícii konzultanta, lektora alebo audítora pomáhať miestnym subjektom pri implementácii a príprave na certifikáciu QMS a EMS. Taktiež im zostanú k dispozícii potrebné školiace materiály, prezentácie, pomôcky k poradenskej a audítorskej činnosti.

Takýmto celosvetovo uznávaným systémovým prístupom na úrovni organizácií je zavedenie a certifikácia QMS a EMS. Výsledkom potom je:

  1. predchádzanie problémom ich identifikovaním ešte v potenciálnej rovine;

  2. stanovenie najvhodnejších postupov, ktoré garantujú bezpečný, kvalitný produkt s minimálnym vplyvom na životné prostredie;

  3. stanovenie zodpovedností za výkon a kontrolu týchto činností;

  4. efektívny kontrolný systém, ktorý sleduje dodržiavanie týchto postupov a dosahovanie podnikových cieľov kvality a environmentálnych cieľov, vysokej kvality produktov a spokojnosti zákazníkov;

  5. zavedenie súboru nástrojov, ktoré podporujú sústavné zlepšovanie tohto systému a tým zlepšujú celkové environmentálne správanie podnikov a úroveň kvality vyrábaných produktov.

Projekt realizujú naši experti.