Ponuka školení na rok 2017

Dátum Názov školenia Cena bez DPHxxx Počet hodínxxx
14.12.2017 Prestavenie požiadaviek novej normy ISO 45001 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 150,- € 8
podľa záujmu Modul B - Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011
105,- € 10
podľa záujmu Modul C - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva (EMS) 105,- € 10
podľa záujmu

Interný audit systému kvality laboratória

190,- € 16

podľa záujmu


Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácii nových požiadaviek noriem manažérskych systémov z roku 2015 80,- € 6
podľa záujmu

Modul A - Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy                             ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality (QMS)

105,- € 10
podľa záujmu
Povinnosti predajcov pohonných hmôt s obsahom BIO palív vyplývajúcich zo zákona 309/2009
129,- €
5
podľa záujmu
Školenie implementačných tímv systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001:2011 (EnMS) 220,- € 2 x 8
podľa záujmu
Nové legislatívne povinnosti podnikov v oblasti ochrany životného prostredia / odpadového a obalového hospodárstva (POH, stav konca odpadu, vedľajší produkt, evidencie) 80,- € 6

 

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

+421 905 866 663