Externý audítor EMS

Externý audítor systému environmentálneho manažérstva

 

Cieľ tréningu: ... vysvetliť účastníkom spôsoby, pravidlá a zásady výkonu externých auditov EMS (zákazníckych alebo certifikačných) v cudzích organizáciách vrátane riešenia kritických situácií a objektívneho hodnotenia dôkazov a správneho formulovania nezhôd a pozorovaní
....
Účastníci: záujemcovia o získanie zručnosti externého audítora EMS a potenciálni externí audítori; predpokladá sa, že účastníci majú zvládnutú problematiku z aplikácie a z auditovania EMS minimálne ako interní audítori
Forma tréningu: prezentácie s použitím powerpointových slidov, interaktívne modelové cvičenia, cvičná realizácia časti auditu, analýza prípadových štúdii, diskusia
....
Rozsah: 4 x 8 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. Daniel Helfer
  • Mgr. Peter Čierňava
....
Termín: podľa záujmu v čase 08:00 – 16:30 (obed 30 min)
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 480,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)


 

Tu si môžete stiahnuť prihlášku

Prihláška

 

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663