Externý audítor QMS

Externý audítor systému manažérstva kvality

 

Cieľ tréningu: ... vysvetliť účastníkom spôsoby, pravidlá a zásady výkonu externých auditov QMS (zákazníckych alebo certifikačných) v cudzích organizáciách vrátane riešenia kritických situácií a objektívneho hodnotenia dôkazov a správneho formulovania nezhôd a pozorovaní
....
Účastníci: záujemcovia o získanie zručnosti externého audítora QMS a potenciálni externí audítori; predpokladá sa, že účastníci majú zvládnutú problematiku z aplikácie a z auditovania QMS minimálne ako interní audítori
Forma tréningu: prezentácie s použitím powerpointových slidov, interaktívne modelové cvičenia, cvičná realizácia časti auditu, analýza prípadových štúdii, diskusia
....
Rozsah: 4 x 8 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. Daniel Helfer
  • Ing. Eva Hlušková
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:30 (obed 30 minút)
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 480,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)


TU si môžte stiahnuť prihlášku:

Prihláška

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663