Správy o emisiách - GHG

Aktualizačné školenie pre účastníkov v schéme EÚ ETS

Cieľ školenia:

  • oboznámenie sa s elektronickými šablónami v schéme EÚ ETS – výklad k jednotlivým hárkom:

1. výročnej správy o emisiách

2. správy o úrovni činnosti

  • upozornenie na najčastejšie nedostatky pri predkladaní správ a pri komunikácii s príslušnými úradmi;
  • vysvetlenie procesu riešenia nezrovnalostí, chýb a odporúčaní na zlepšenie cez správu o zlepšovaní;
  • objasnenie kľúčových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (zmluvné záväzky, termíny v procese overovania, povinnosti prevádzkovateľov pri predkladaní dokumentácie potrebnej k overeniu, potreba súčinnosti prevádzkovateľ – overovateľ).

 

Organizátor: ... ASTRAIA Certification, s.r.o., Overovateľ emisií skleníkových plynov, registračné číslo 231/V-004
...
Účastníci: Prevádzkovatelia zapojení do schémy EÚ ETS.
...

Forma školenia:

Prezentácia a odborný výklad (PowerPoint), ukážka vypĺňania formuláru – správy prevádzkovateľov (Excel) a diskusia.

...
Rozsah: 7 hodín
...
Lektor:
  • Ing. Jiří Balajka DrSc.

Termíny:

podľa záujmu


...

Iné: Účastníci si môžu priniesť notebooky a počas modelových cvičení pracovať so  šablónou správy.
...
Cena:

115 € + DPH pre 1 osobu

195 € + DPH pre 2 osoby z jednej spoločnosti


(ceny zahŕňajú všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663

Tu si môžte stiahnuť prihlášku na školenie:

prihláška