HACCP

Interný audit manažérstva správnej výrobnej praxe (HACCP)

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie HACCP respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách Codex Alimentarius a spôsobe ich aplikácie v organizáciách potravinárskeho charakteru. Samotný tréning je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z problematiky implementácie, udržiavania a auditovania systému HACCP a zásad správnej výrobnej praxe v prevádzkach vyrábajúcich, spracúvajúcich a distribuujúcich potraviny.

Účastníci tréningu si prakticky vyskúšajú formou modelových cvičení tvorbu plánov HACCP, identifikáciu nebezpečenstiev, analýzu rizík, určenie kritických limitov, navrhnú jednoduchý monitorovací a dokumentačný systém sledovania kritických kontrolných bodov CCP (Critical Control Points). Okrem toho absolventi tréningu získajú poznatky o postupoch a  metódach verifikácie a validácie zavedeného systému CCP, ako aj o možnostiach integrácie HACCP so systémom manažérstva kvality vybudovaným podľa požiadaviek ISO 9001:2008 a vzájomných vzťahoch a interakciách procesov spoločných pre oba manažérske systémy ako sú napr. hygiena pracovného prostredia, údržba strojov a zariadení, riadenie meracích procesov a metrológia, výchova a vzdelávanie, riadenie dokumentácie a záznamov, riadenie nezhodného produktu, nápravná a preventívna činnosť.

 

Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, diskusia a test.
....
Rozsah: 10 hodín
....
Lektori:
  • Ing. Marieta Hlocká
....
Termín: podľa počtu uchádzačov v čase od 08:00 do 18:00
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 95 + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných  materiálov a občerstvenia)


 

Program školenia:
....
07.30 – 08.00 Príchod a prezentácia účastníkov
....
08.00 – 09.00 Úvod do HACCP, systémový prístup pri zabezpečení kontroly hygieny potravín a  zásady správnej výrobnej praxe pri výrobe a distribúcii zdravotne bezpečných potravín
....
09.00 – 09.15 Prestávka, občerstvenie
....
09.15 – 10.30 Plánovanie HACCP – zostavenie tímu HACCP, činnosť tímu HACCP, opis výrobku, technológia výroby, identifikácia nebezpečenstiev a analýza rizík
....
10.30 – 11.15 Modelové cvičenie: Aplikácia HACCP na konkrétnom príklade  (zostavenie tímu, určenie výrobku, zhotovenie prúdového diagramu)
....
11.15 – 11.30 Prestávka, občerstvenie
....
11.30 - 12.30 Modelové cvičenie: Plán HACCP– analýza nebezpečenstiev a rizík, hodnotenie rizík, pridelenie kritických limitov
...
12.30 - 13.15 Obed
....
13.15 – 14.00 Plánovanie HACCP – identifikácia CCP, definovanie kritických  limitov , zavedenie plánu nápravných opatrení, vytvorenie monitorovacieho a dokumentačného systému, stanovenie zodpovedností
....
14.00 – 15.00 Modelové cvičenie: HACCP -  monitorovanie CCP
....
15.00 – 16.00 Podporné procesy - hygiena pracovného prostredia, sanitácia, deratizácia a dezinsekcia, údržba strojov a zariadení, riadenie meracích procesov a metrológia, výchova a vzdelávanie, riadená dokumentácia
....
16.00 – 16.15
Prestávka, občerstvenie
....
16.15 – 17.00 Verifikácia / overovanie systému  HACCP – monitorovanie, meranie a kontrola rizík v CP/CCP, kontrola technolog. procesu, kontrola záznamov, interné audity
....
17.00 - 17.30 Validácia HACCP
....
17.30 – 18.00 Kontrolný test a ukončenie tréninguORGANIZAČNÝ GARANT:

Ing. Jana Svitačová

tel./fax: 037/7722152
mobil: 0915 470 107
e-mail:  skolenia@astraia.sk

 

 

Stiahnite si prihlášku k školeniu

Prihláška školenie (MS Word)