Interný audit systému kvality laboratória

Pozývame Vás na tréning:
Interný audit systému kvality laboratória

...

 

Význam školenia:

 

 

 

 

 

 

Povinnosťou všetkých laboratórií akreditovaných podľa normy EN ISO/IEC 17025:2005 je udržiavať funkčný systém kvality laboratória podľa požiadaviek predmetnej normy. Súčasťou tohto systému kvality je aj výkon interných auditov, ktoré musia byť pravidelne vykonávané spôsobilými internými audítormi.

Ak je audit vykonávaný kompetentným personálom, je zároveň efektívnym kontrolným mechanizmom laboratória a účinnou prevenciou nezhôd, ktoré by mohli byť identifikované neskôr počas posudzovania akreditačným orgánom. Preto Vám spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka tréning interných audítorov systému kvality laboratória, na základe ktorého získate potrebné teoretické poznatky k výkonu auditov doplnené praktickými cvičeniami zameranými na osvojenie si zručností potrebných na efektívny výkon týchto auditov.

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom tréningu požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO 17025. Objasnenie zahŕňa vysvetlenie praktickej interpretácie týchto požiadaviek, ich významu, možnej aplikácie a predovšetkým cieľa a  spôsobu ich auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, spôsobe ich indikácie a riešenia. Súčasťou tréningu bude vysvetlenie aj relevantných požiadaviek normy EN ISO 19011:2002 na výkon interných auditov.

Počas tréningu budú formou modelových cvičení analyzované nezhody z praxe, účastníci sa naučia pripraviť audit vrátane audítorských dotazníkov, spracovať plán auditu, správu z auditu, viesť úvodné i záverečné stretnutie. Súčasťou tréningu bude aj modelový interný audit a tzv. vertikálny audit, ktorý sa využíva pri posudzovaní dodržiavania konkrétnych špecifických pracovných postupov, resp. postupov a metód skúšania.


Program školenia: 1.deň
....
07.30 – 08.00 Príchod a prezentácia účastníkov
....
08.00 – 10.30 Všeobecné zásady vykonávania interných auditov - typy auditov, návod na auditovanie SMK STN EN ISO 19011, manažérstvo programu auditov (výkon interného auditu, rozbor jednotlivých fáz.)
....
10.30 – 11.30 Modelové cvičenie 1 - príprava na audit (program auditu, správa z auditu, kontrolný list/audítorský dotazník) - práca s normou
....
11.30 – 12.30 Obed
....
12.30 – 13.30

Pokračovanie modelového cvičenia 1, vyhodnotenie

....
13.30 – 15.00 Štruktúra požiadaviek STN EN ISO/IEC 17025 - rozsah použitia, kap. 4 Požiadavky na manažment
....
15.00 - 15.50 Modelové cvičenie 2 - analýza zistení, kap. 4 ISO/IEC 17025, vyhodnotenie
..
15.50 - 16.00 Záver prvého dňa
...
..
Program školenia: 2.deň
....
8.00 – 12.00

Technické požiadavky ISO/IEC 17025, modelové cvičenie 3 – Analýza zistení II (kap. 5 ISO/IEC 17025), vyhodnotenie

....
12.00 – 13.00 Obed
....
13.00 – 15.00 Modelové cvičenie 4 – Posúdenie prípadových štúdií, vyhodnotenie
....
15.00 – 16.00 Kontrolný test a ukončenie tréningu
.


Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, modelové audity a test.
....
Rozsah: 16 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. D. Helfer - Vedúci certifikačného orgánu
....
Termín: podľa záujmu v čase 8:00 – 16:00
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: € 190 + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných  materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)


Organizačný garant
...
Meno: Henrieta Mullerová
...
e- mail
skolenia@astraia.sk
...
mobil: 0905866663
...
e-mail: skolenia@astraia.sk
...
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
...
Mostná 13
...
949 01 Nitra

Prihláška Prihláška na školenie Interný audit systému kvality laboratória