EnMS - ISO 50001 spôsob auditovania

Modul G

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 50001:2011 ”Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” (EnMS)

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o implementáciu EnMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 50001:2011 “Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi.

Budúci audítori EnMS sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, preskúmania a monitorovania využitia energií pri auditovaní a ako preverovať riadenie hospodárenia s energiami.

Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy systému manažérstva, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti využitia energií, vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, riadenia prevádzkových činností alebo efektívnosť nápravných a preventívnych činností.

Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 16 hodín
....
Lektori:
  • Mgr. Peter Čierňava
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:00
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: 160,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)

Program školenia: 1. deň
...
....
07.30 – 08.00 Príchod a prezentácia účastníkov
....
08.00 – 08.3008.00 – 08.30
Úvod do problematiky, význam a štruktúra systému manažérstva hospodárenia s energiami
....
08.30 – 10.00 Zodpovednosť manažmentu a Politika hospodárenia s energiami
....
10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie
....
10.15 – 11.30

Plánovanie hospodárenia s energiami

....
11.30 - 12.30 Štruktúra a zodpovednosť, príprava pracovníkov, komunikácia
...
12.30 - 13.15 Obed
....
13.15 – 14.30 ... Implementácia a prevádzkovanie
....
14.30 – 14.45 Prestávka, občerstvenie
....
14.14 - 16.00 Kontrolovanie a Preskúmanie EnMS manažmentom
...
Program školenia: 2. deň
....
07.30 – 08.00 ...

Zopakovanie poznatkov z prvého dňa

....
08.00 – 10.008.00 – 10.00
Auditovanie hospodárenia s energiami
....
10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie
....
10.15 – 12.30 Auditovanie systémových elementov EnMS


12.30 – 13.15

Obed

....
13.15 – 15.00

Auditovanie zlepšovania EnMS

....
15.00 - 15.15 Prestávka, občerstvenie
...
15.15 - 16.00

Sumarizácia poznatkov z druhého dňa

....
16.00 – 16.30 Kontrolný test a ukončenie tréningu

Tu si môžete stiahnuť prihlášku:

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663

prihláška na modul G