Nariadenie Rady č. 333/2011

Pozývame Vás na tréning:

Aplikácia nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 v organizáciách, ktoré chcú prevádzať kovový šrot z odpadu na surovinu


Informácie:
....
Cieľ školenia: Výklad požiadaviek článku 6 – objasnenie požiadaviek na dokumentáciu systému riadenia kvality, objasnenie kritérií pre kovový šrot, odovzdanie praktických skúseností, legislatívny rámec celého procesu.
....
Organizátor: ASTRAIA Certification, s.r.o., certifikačný orgán manažérskych systémov a environmentálny overovateľ akreditovaný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.
...
Účastníci: spracovatelia elektroodpadu, spracovatelia kovového šrotu
...
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, diskusia
....
Rozsah: 6 hodín
....
Lektori:
 • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu (ASTRAIA Certification)
 • Mgr. Peter Čierňava (ASTRAIA Certification)
 • Ing. Marián Strýček (Ministerstvo životného prostredia SR)
 • Ing. Peter Poljovka (DUEPO, s.r.o.)
....
Termín: podľa záujmu v čase 9:00 – 15:30 (obed 30 min)
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 145,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania) AKCIA: 110,- EUR + DPH, ak sa z jednej firmy zúčastnia aspoň dvaja ľudia (zľava 35,- EUR/osoba)

 

Program školenia:
...
1) Zmeny v odpadovom hospodárstve zavedené Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2008/98/ES, definovanie stavu konca odpadov.
...
2)  Zameranie, cieľ a štruktúra nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011.
...
3)  Požiadavky na nakladanie s kovovým šrotom, ktorý sa prevádza z odpadu na surovinu
 • požiadavky kladené na odpad - vstupný materiál;
 • požiadavky na procesy a techniky spracovania;
 • požiadavky na kvalitu kovového šrotu, ktorý je výsledkom činnosti zhodnocovania.
...
4)  Systém riadenia organizácií, ktoré prevádzajú kovový šrot z odpadu na surovinu
 • požiadavky na systémové nástroje;
 • požiadavky na dokumentáciu;
 • požiadavky na odbornú prípravu personálu;
 • požiadavky na monitoring a vizuálnu kontrolu.
...
5)  Vyhlásenie o zhode.
...
6)  Súčasný stav predpisov v odpadovom hospodárstve na Slovensku a možné prístupy subjektov, ktoré aplikujú Nariadenie 333/2011 pri evidencii, podávaní hlásení a potrebné povolenia (Usmernenie MŽP SR).
...
7)  Diskusia.

 

Stiahnite si prihlášku k školeniu

Prihláška školenie (MS Word)

Organizačný garant
...
Meno: Henrieta Mullerová

mobil: 0915 470 107+421 905 866 663
e-mail: skolenia@astraia.sk
...
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra