OHSAS 18001 - Astraia certification

Ssystém manažérstva bezpečnosti práce - OHSAS 18001:2005ČO JE CIEĽOM SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI PRÁCE ?

 

 • riadenie rizík BOZ PO bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým zníženie možnosti vzniku úrazu, alebo smrti;
 • plnenie súladu so zákonnými požiadavkami v oblasti BOZ PO;
 • poskytovanie prvej pomoci (pri vzniku havárie);
 • poskytovanie OOPP – ochranných osobných pracovných prostriedkov.

KOMU JE OHSAS URČENÝ ?

Systém manažérstva bezpečnosti pri práci a s ním súvisiaca špecifikácia OHSAS 18001:2007 prislúcha všetkým podnikateľským odvetviam. Táto norma sa dá uplatniť vo všetkých odvetviach rovnako, tzn. v počítačovom priemysle, automobilovom priemysle, potravinárskom, finančných inštitúciách, zdravotníctve alebo službách. Žiadaná je najmä v stavebnom priemysle ale rovnako v upratovacích službách.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM OHSAS:

 • eliminácia úrazov, chorôb z povolania, smrteľných úrazov;
 • plnenie legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • redukcia platenia pokút;
 • rast konkurenčnej schopnosti organizácie na domácom aj zahraničnom trhu;
 • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch;
 • rast povedomia, odborný rast a motivácia zamestnancov;
 • zvýšenie dôveryhodnosti a imidžu organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov.