ISO 45001

Výklad ISO 45001 a zdôraznenie rozdielov medzi OHSAS 18001 a ISO 45001

Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami novej normy ISO 45001:2018 pre oblasť komplexného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Anotácia školenia: Predmetné školenie je zamerané na objasnenie štruktúry normy, ako aj jednotlivých jej požiadaviek. Okrem toho budú počas školenia prezentované poznatky a východiská použité pri tvorbe normy, ktoré boli za posledných 5 rokov publikované. Ďalej počas školenia porovnáme novú normu so štandardom OHSAS 18001:2007, ktorý sa najčastejšie využíval pri certifikácii týchto systémov doposiaľ. Norma bola kreovaná s využitím Prílohy SL, ktorá už bola aplikovaná aj pri tvorbe ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 a má teda zabezpečiť rovnakú štruktúru článkov ako majú citované normy. Okrem toho sa samozrejme využili pri tvorbe novej normy požiadavky uvedené v OHSAS 18001, ako aj poznatky o jej aplikácii v praxi od roku 1999, kedy vyšla jej prvá verzia.

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 45001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii zohľadnením už zavedených inštitútov a nástrojov požadovaných našou BOZP legislatívou a teda úspešne zvládnuť v budúcnosti certifikáciu podľa normy ISO 45001. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy – teda v čom sa majú firmy posunúť dopredu v oblasti BOZP oproti súčasnému prístupu. Tieto poznatky vyplynuli hlavne z diskusií a odborných príspevkov publikovaných po zasadaniach komisie ISO/PC 283 a pri schvaľovaní jednotlivých verzií ISO 45001 počas celého vývoja tejto normy.

 

Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 8 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:00
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra (priestory ASTRAIA Certification)
....
Cena: 150,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie

 

Prihláška Modulové školenia (MS Word)