OHSAS 18001

MODUL D

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek štandardu OHSAS 18001:2007 na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia (MSBOZ)

Tréning je určený interných audítorom a záujemcom o zavedenie MSBOZ, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách štandardu OHSAS 18001:2007 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedeného štandardu v praxi. Budúci audítori sa naučia, ako pri auditovaní MSBOZ využívať výsledky analýzy a posúdenia bezpečnostných a zdravotných rizík. Počas tréningu skúsení lektori poskytnú účastníkom veľa reálnych príkladov z rôznych odvetví hospodárstva, kde nedostatočná úroveň riadenia spôsobila nehodu alebo úraz a budú prezentovať spôsob predchádzania týmto haváriám vrátane role interných audítorov pri zvyšovaní efektívnosti riadenia v danej oblasti.

Zároveň sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť analýzy rizík, vhodnosť komunikácie a úroveň zainteresovanosti pracovníkov, dostupnosť zdrojov, riadenie jednotlivých typov ohrození a ich zdrojov - nebezpečenstiev, akcieschopnosť havarijných zložiek a znalosť evakuačných a záchranných postupov, monitorovanie incidentov, ohrození a nebezpečenstiev alebo efektívnosť  nápravnej a preventívnej činnosti.

 

Informácie:
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 10 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu
....
Termín: 24.11. 2016 v čase od 08:00 do 18:00
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: 105,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku k modulovým školeniam

 

Prihláška Modulové školenia (MS Word)