Požiadavky EMAS

Požiadavky na EMAS upravuje nariadenie (ES) č. 1221/2009, ktorého jadrom je norma ISO 14001. Dá sa povedať, že EMAS je jej nadstavbou. Okrem požiadaviek normy 14001 organizácia zapojená do schémy EMAS kladie hlavný dôraz na:

  • dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia;
  • hodnotenie environmentálneho správania cez presne stanovené indikátory;
  • komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia;
  • zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania environmentálneho správania.

EMAS je preto vhodný nástroj pre organizácie, ktoré chcú zohľadňovať v širšom rozsahu ochranu životného prostredia v rozhodovacích procesoch.