Proces

PROCES OVEROVANIA

Overovanie environmentálneho vyhlásenia je pomerne komplikovaný proces, ktorý má akreditačnými pravidlami pevne stanovený postup a podmienky pre validáciu environmentálneho vyhlásenia. Celý proces overenia pozostáva zo šiestich fáz:

Proces overovanie environmentálneho vyhlásenia má podobný priebeh ako certifikačný proces.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VALIDOVANÉHO EV:

Overovaný subjekt je zodpovedný za korektné používanie validovaného environmentálneho vyhláseniaenvironmentálnych informácií. Uvedené dokumenty sa nesmú uvádzať v kontexte s inými informáciami, v katalógoch alebo reklamných materiáloch overovaného subjektu takým spôsobom, aby bol ktokoľvek zavádzaný:

  • že ide o environmentálne vyhlásenie alebo informácie iného subjektu ako overovaný subjekt, napr. environmentálne vyhlásenietýkajúce sa iných prevádzok alebo iných organizácií – napr. materský koncern;
  • vložením iných údajov a dát do validovaných environmentálnych vyhlásení a informácií, ako boli vo validovaných dokumentoch;
  • že ide o posúdenie environmentálnej vhodnosti produktu alebo akýkoľvek iný význam týchto dokumentov ako prezentovanie environmentálneho správania sa overovaného subjektu.

V prípade, že tím environmentálneho overovateľa pri overovaní zistí porušenie týchto pravidiel je povinný uviesť to v správe z príslušného overovania a požadovať od overovaného subjektu, aby prijal zodpovedajúce nápravné a preventívne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Uvedené nedostatky musí zohľadniť vedenie environmentálneho overovateľa pri rozhodovaní o udržaní, pozastavení alebo zrušení platnosti uvedených dokumentov podľa zásad stanovených v interných postupoch.