Objasnenie zmien v požiadavkách normy ISO 45001 oproti požiadavkám štandardu OHSAS 18001:2007 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí majú implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007 a chcú prispôsobiť tento systém zmeneným požiadavkám novej normy a pripraviť sa na certifikáciu podľa ISO 45001:2018.

Anotácia školenia: Predmetné školenie je zamerané na objasnenie zmien v štruktúre a požiadavkách normy ISO 45001, ako aj dopadoch, ktoré to bude mať na organizáciu a objasnenie rozsahu potrebných zmien v systémoch manažérstva BOZP vybudovaných podľa požiadaviek OHSAS 18001:2007 pri prechode na túto novú normu. Okrem toho budú počas školenia prezentované poznatky a východiská použité pri tvorbe novej normy, ktoré boli za posledných 5 rokov publikované. Počas školenia porovnáme novú normu so štandardom OHSAS 18001:2007, ktorý sa najčastejšie využíval pri certifikácii týchto systémov doposiaľ. Norma bola kreovaná s využitím Prílohy SL, ktorá už bola aplikovaná aj pri tvorbe ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO/IEC 27001:2013 a má teda zabezpečiť rovnakú štruktúru článkov ako citované normy. Okrem toho sa samozrejme využili pri tvorbe novej normy požiadavky uvedené v OHSAS 18001, ako aj poznatky o jej aplikácii v praxi od roku 1999, kedy vyšla jej prvá verzia.

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako majú byť upravené ich systémy manažérstva tak, aby splnili požiadavky novej normy. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie novej normy – teda v čom sa majú firmy posunúť dopredu v oblasti BOZP oproti súčasnému prístupu. Tieto poznatky vyplynuli hlavne z diskusií a odborných príspevkov publikovaných po zasadaniach komisie ISO/PC 283 a pri schvaľovaní jednotlivých verzií ISO 45001 počas celého vývoja tejto normy.

 

Informácie o organizácii školenia

Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov a test

Rozsah: 6 hodín

Lektori: RNDr. Daniel HELFER

Termín:  podľa záujmu v čase 08:00 - 14:00

Miesto konania: Nitra

Cena: 125,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)

 

TU si môžte stiahnuť prihlášku na školenie:

Prihláška