Špecifické požiadavky schémy EMAS

Anotácia školenia:

Špecifické požiadavky schémy EMAS (nad rámec požiadaviek ISO 14001:2015) pre organizácie zaujímajúce sa o zavedenie EMAS do svojho integrovaného manažérskeho systému.

Cieľ školenia a cieľová skupina:

Cieľom školenia je objasniť účastníkom význam a možný spôsob aplikácie špecifických požiadaviek schémy EMAS. Toto školenie je vhodné pre účastníkov z tých organizácii, ktoré majú už implementované požiadavky na EMS definované v norme ISO 14001:2015. V rámci tohto školenia bude objasnené ako doplniť zavedený EMS o špecifické požiadavky schémy EMAS pre organizácie ktoré sa zaujímajú o registráciu v EMAS.

 

Zameranie a náplň školenia:

Výklad zahŕňa interpretáciu iba tých požiadaviek definovaných v nariadení (EÚ) č. 1221/2009, ktoré sú záväzné pre organizácie, ktoré sa zaujímajú o registráciu v schéme EMAS. Predmetom školenia bude aj objasnenie možných a vhodných spôsobov implementácie týchto záväzných požiadaviek. Výklad bude zameraný najmä na objasnenie požiadaviek opísaných v prílohách I až IV citovaného nariadenia, ktoré sú najdôležitejšie pre organizácie žiadajúce o registráciu v schéme EMAS a týkajú sa:

  • Príloha I - environmentálneho preskúmania
  • Príloha II - požiadaviek na EMS/EMAS
  • Príloha III – požiadaviek na interné audity
  • Príloha IV - podávania environmentálnych správ.

Vzhľadom k tomu, že uvedené prílohy boli zmenené výklad požiadaviek bude v zmysle nariadení (EÚ) č. 2017/1505 a 2018/2026, ktoré obsahujú aktualizované tieto prílohy.

 

Obsah školenia:

  1. I. Objasnenie významu budovania EMAS
  2. II. Výklad špecifických požiadaviek EMAS a ich aplikácia

-    prehľad špecifických požiadaviek EMAS voči ISO 14001

-    environmentálne preskúmanie organizácie

-    záväzné požiadavky a preukázanie súladu s týmito požiadavkami

-    environmentálne správanie organizácie

-    zapojenie zamestnancov a komunikácia

-    interný audit

  1. III. Environmentálne vyhlásenie organizácie

-  štruktúra environmentálneho vyhlásenia

-  obsah jednotlivých kapitol

-  verejná dostupnosť environmentálneho vyhlásenia

-  spôsob preukazovania správnosti údajov

  1. IV. Hlavné a osobitné indikátory environmentálneho správania
  2. V. Proces environmentálneho overovania

 

 

 

Organizátor: ASTRAIA® Certification, s.r.o. akreditovaný environmentálny overovateľ;

osvedčenie o akreditácii č. SK-V-0001; akreditácia udelená SNAS.

Účastníci: Environmentálni manažéri, riadiaci pracovníci úsekov ŽP, implementačné tímy z organizácií, ktoré majú záujem zaviesť EMAS podľa požiadaviek nariadenia (EÚ)  č. 1221/2009

Forma školenia: Online - Prezentácie s použitím powerpointových slidov a diskusia.

Rozsah: 8 hodín

Lektor: RNDr. D. Helfer

Termín: 22.3.2021 v  čase 8:00 – 16:30

Cena: 170,00 € bez DPH za 1 osobu

290,00 € bez DPH za 2 osoby z tej istej firmy

 

 

 

Organizačný garant
...
Meno: Henrieta Mullerova

mobil: 0915 470 107+421 905 866 663
e-mail: skolenia@astraia.sk
...
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Priezračná 39
949 01 Nitra


 

Stiahnite si prihlášku k školeniu

Prihláška školenie (MS Word)