Zlepšovanie systému kvality v akreditovaných laboratóriách

Cieľ školenia:

Poukázať účastníkom tréningu na možnosti – nástroje a metódy zlepšovania systému kvality formou získavania výsledkov z: interných a externých auditov, dohľadov vykonaných akreditačným orgánom, preskúmania manažmentom, sťažností a podnetov zo strany zákazníka, medzilaboratórnych porovnávaní a ich následných analýz.

Ďalej poukázať na ďalšie možné zdroje  a potrebné podnetné informácie získané z rokovaní k problémovým oblastiam činnosti konkurenčných akreditovaných laboratórií a  absolvovaných školení a v konečnom dôsledku pochopiť princíp preukazovania zhody akreditovaného laboratória s požiadavkami ISO/IEC 17025:2005.

Počas tréningu budú formou modelových príkladov analyzované zistenia z praxe, účastníci sa naučia aplikovať možné metódy realizácie efektívneho odstraňovania týchto nezhôd  a následného zlepšovania systému kvality akreditovaného laboratória.

Obsahovo sa tréning zameriava na dodržiavanie požadovaných podmienok normy ISO/IEC 17025:2005 súvisiacich s následným budovaním a zlepšovaním už zavedeného systému kvality v akreditovaných laboratóriách.

Systém zahŕňa všetko, čo súvisí s predmetom akreditácie: dokumentácia, personál, podmienky prostredia, prístroje a zariadenia, pracovné postupy a iné potrebné zdroje.

Zlepšovaním systému laboratórium zvyšuje svoju spôsobilosť plniť požiadavky zákazníka na požadovanú kvalitu.

Organizátor: ASTRAIA Certification, s.r.o., certifikačný orgán manažérskych systémov.

Cieľová skupina: manažéri kvality laboratórií zodpovední za udržiavanie systému kvality v akreditovaných laboratóriách, interní audítori a odborní pracovníci laboratórií zodpovední za proces akreditácie (posúdenie pri rozšírení, dohľadoch).

Forma školenia: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, modelové audity a test.

 

Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, modelové audity a test.
....
Rozsah: 8 hodín
....
Lektori:
  • RNDr. Daniel Helfer - vedúci certifikačného orgánu
....
Termín: podľa záujmu v čase 07:30 – 15:30
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 95 + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných  materiálov a občerstvenia)


 

Program školenia:
....
07.30–08.00 Príchod a prezentácia účastníkov
...
08.00–09.0008.00–09.00 FREE Systém kvality v akreditovanom laboratóriu – stručný prierez čo je predmet akreditácie
....
09.00–11.3009.00–11.30 Akreditácia, ďalšie formy posudzovania (rozšírenie akreditácie, dohľad) -  princíp  preukazovania zhody s požiadavkami ISO/IEC 17025:2005, záväzky vyplývajúce z akreditácie
....
11.30-12.30
Obed
....
12.30-13.00
Analýza a charakter zistení/nezhôd
....
13.00-15.00 Nástroje a metódy zlepšovania systému kvality
.... - externé audity

- interné audity
... - nápravné a preventívne opatrenia

- preskúmavanie manažmentom
.... - medzilaboratórne porovnávanie
....
15.00-15.30 Vyhodnotenie a záver kurzu


Stiahnite si prihlášku

Prihláška Zlepšovanie systému kvality v akreditovaných laboratóriách

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663+421 905 866 663