ISO 22000

CIEĽ, ROZSAH A ÚČEL FSMS

Cieľom FSMS je podporovať sústavné zlepšovanie manažérstva bezpečnosti potravín organizácií. Ide o prvý potravinársky štandard, ktorý je medzinárodne schválený, uznávaný a akceptovaný. ISO 22000 je norma, ktorá pravdepodobne nahradí všetky doposiaľ uplatňované prepisy pre certifikáciu v potravinárskom priemysle.

 KOMU JE FSMS URČENÝ ?

Tento štandard je aplikovateľný na všetky organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom dodávajú do potravinárskeho reťazca.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM FSMS:

  • identifikácia rizík potravinovej bezpečnosti a zavedenie potrebných rutinných postupov;
  • prekračuje požiadavky HACCP, zahrňuje a podporuje princípy HACCP (metóda analýzy procesov v potravinárstve, identifikácie možných rizík a určenia kritických bodov kontroly, ktoré majú zabrániť tomu, aby sa k spotrebiteľovi nedostali nebezpečné potraviny), formulované Codexom Alimentarius;
  • zabezpečovanie súladu s príslušnou legislatívou;
  • eliminovanie rizika zlyhania s možnosťou uvoľnenia potencionálne nebezpečného produktu, ktorý ohrozuje podnik nielen vzhľadom k možným postihom štátnej správy, ale predovšetkým stratou zákazníkov od potenciálne nebezpečnej značky a tým i vznikom vysokej finančnej straty;
  • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch;
  • rast povedomia, odborný rast a osobná motivácia personálu na zlepšovaní;
  • zvýšenie dôveryhodnosti organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov;
  • úspora energie a zdrojov, znižovanie nákladov na odpady a recykláciu;
  • pri nesystematickom riadení rizík potravinovej bezpečnosti môžete dôjsť k vysokým priamym nákladom a k strate reputácie.
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty