Výkon auditov

ONLINE: Modul B  – Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011


Tréning je predovšetkým určený interným audítorom a zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií.

Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

Informácie:

Informácie: Lektor RNDr. Daniel Helfer
….
Forma tréningu: online – pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
….
Rozsah: 8 hodín
….
Termín: ONLINE 22.3.2023 v čase od 08:00 do 16:00 hod.
….
Miesto konania: ONLINE školenie
….
Cena: 150,- EUR + DPH

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie