Výkon auditov

Modul B  – Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011


Tréning je predovšetkým určený interným audítorom a zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií.

Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

Informácie:

Informácie: Lektor RNDr. Daniel Helfer
Forma tréningu: prezenčná i online – pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
Rozsah: 8 hodín
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:00 hod. alebo podľa dohody s klientom
Miesto konania: Priezračná 39, Nitra alebo podľa dohody s klientom
Cena:

150,- EUR + DPH prezenčná forma

130,- EUR + DPH online forma

 

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie