ISO 14001 – EMS

EMS – ISO 14001
Modul C
Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001 na systém environmentálneho manažérstva (EMS)


Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie EMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách revidovanej normy ISO 14001 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Budúci audítori sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, posúdenia a monitorovania EMS rizík a environmentálnych aspektov pri auditovaní, ako preverovať riadenie odpadového hospodárstva, vzniku a vypúšťania odpadových vôd a emisií do ovzdušia, hospodárenia s prírodnými zdrojmi i ostatných vplyvov pôsobiacich na životné prostredie (úniky látok, hluk, zápach a pod.).

Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti environmentálnych aspektov alebo EMS rizík a príležitosti, čo je to EMS kontext organizácie a ako súvisí so zainteresovanými stranami, ich očakávaniami a požiadavkami. Tiež bude vysvetlené ako posúdiť vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, adekvátnosť havarijnej prevencie a pripravenosti, environmentálnej výkonnosti alebo efektívnosti nápravnej činnosti.

Profil absolventa: Účastník tréningu samostatne dokáže pochopiť, aplikovať a auditovať vo vlastnej organizácii požiadavky normy ISO 14001

Informácie:
Forma tréningu: prezenčná i online – pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
Rozsah: 8 hodín
Lektori:
  • Mgr. Peter Čierňava
Termín: 7.11.2023 v čase od 08:00 do 16:00
Miesto konania: Priezračná 39, Nitra
Cena: 150,- EUR + DPH prezenčná forma

130,- EUR + DPH online forma

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie