Špecifické požiadavky schémy EMAS

Špecifické požiadavky schémy EMAS

Anotácia školenia:

Špecifické požiadavky schémy EMAS (nad rámec požiadaviek ISO 14001:2015) pre organizácie zaujímajúce sa o zavedenie EMAS do svojho integrovaného manažérskeho systému.


Cieľ školenia a cieľová skupina:

Cieľom školenia je objasniť účastníkom význam a možný spôsob aplikácie špecifických požiadaviek schémy EMAS. Toto školenie je vhodné pre účastníkov z tých organizácii, ktoré majú už implementované požiadavky na EMS definované v norme ISO 14001:2015. V rámci tohto školenia bude objasnené ako doplniť zavedený EMS o špecifické požiadavky schémy EMAS pre organizácie ktoré sa zaujímajú o registráciu v EMAS.

 

Zameranie a náplň školenia:

Výklad zahŕňa interpretáciu iba tých požiadaviek definovaných v nariadení (EÚ) č. 1221/2009, ktoré sú záväzné pre organizácie, ktoré sa zaujímajú o registráciu v schéme EMAS. Predmetom školenia bude aj objasnenie možných a vhodných spôsobov implementácie týchto záväzných požiadaviek. Výklad bude zameraný najmä na objasnenie požiadaviek opísaných v prílohách I až IV citovaného nariadenia, ktoré sú najdôležitejšie pre organizácie žiadajúce o registráciu v schéme EMAS a týkajú sa:

 • Príloha I – environmentálneho preskúmania
 • Príloha II – požiadaviek na EMS/EMAS
 • Príloha III – požiadaviek na interné audity
 • Príloha IV – podávania environmentálnych správ.

Vzhľadom k tomu, že uvedené prílohy boli zmenené výklad požiadaviek bude v zmysle nariadení (EÚ) č. 2017/1505 a 2018/2026, ktoré obsahujú aktualizované tieto prílohy.


Obsah školenia:

I. Objasnenie významu budovania EMAS
II. Výklad špecifických požiadaviek EMAS a ich aplikácia

 • prehľad špecifických požiadaviek EMAS voči ISO 14001
 • environmentálne preskúmanie organizácie
 • záväzné požiadavky a preukázanie súladu s týmito požiadavkami
 • environmentálne správanie organizácie
 • zapojenie zamestnancov a komunikácia
 • interný audit

III. Environmentálne vyhlásenie organizácie

 • štruktúra environmentálneho vyhlásenia
 • obsah jednotlivých kapitol
 • verejná dostupnosť environmentálneho vyhlásenia
 • spôsob preukazovania správnosti údajov

IV. Hlavné a osobitné indikátory environmentálneho správania
V. Proces environmentálneho overovania


Organizátor: ASTRAIA® Certification, s.r.o. akreditovaný environmentálny overovateľ;

osvedčenie o akreditácii č. SK-V-0001; akreditácia udelená SNAS.

Účastníci: Environmentálni manažéri, riadiaci pracovníci úsekov ŽP, implementačné tímy z organizácií, ktoré majú záujem zaviesť EMAS podľa požiadaviek nariadenia (EÚ)  č. 1221/2009

Forma školenia: Prezenčne i online – Prezentácie s použitím powerpointových slidov a diskusia.

Rozsah: 8 hodín

Lektor: RNDr. D. Helfer

Termín: 10.11.2023 v  čase 8:00 – 16:30

Cena: 170,00 € bez DPH prezenčná forma

            150,00 € bez DPH online forma


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil:  +421 905 866 663

Kontaktná adresa organizátora:

ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Priezračná 39
949 01 Nitra

Stiahnite si prihlášku na školenie