ČO JE EMAS ?

EMAS je vnímaný v európskom priestore ako verejne akceptovaná značka kvality, zodpovedného environmentálneho správania a transparentnosti. Je určený pre organizácie, ktoré sa rozhodli pre otvorený dialóg so zainteresovanými stranami. Zároveň je to šanca ako rozptýliť negatívne vnímanie niektorých odvetví priemyslu, ktoré sú často zo strany verejnosti spájané s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie. Prostredníctvom verejných správ – environmentálnych vyhlásení má organizácia priestor, aby vysvetlila a prezentovala svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia.

Tieto verejné správy sú validované akreditovaným environmentálnym overovateľom, čo je záruka, že informácie uvedené v správe sú pravdivé a dôveryhodné.

Legislatívny rámec

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie.

ÚČASŤ V SCHÉME EMAS SA RIADI:

1.     Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

2.     Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1505, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

3.       NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2026 ktorým sa  mení  príloha IV  k  nariadeniu Európskeho  parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

4.     Rozhodnutie Komisie č. 2011/832/EÚ, týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácií organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009

5.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2285 zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

6.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/801 týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových  ukazovateľoch výsledkov v oblasti  environmentálneho správania a  referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1221/2009 o  dobrovoľnej účasti organizácií v  schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

7.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/611 ktoré  sa  týka  referenčného  dokumentu o  najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore  turizmu v súlade s nariadením (ES)  č. 1221/2009 o  dobrovoľnej  účasti  organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

8.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1508 o  referenčnom  dokumente o  najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby potravín a nápojov v súlade s nariadením Európskeho  parlamentu a  Rady  (ES) č.  1221/2009 o  dobrovoľnej účasti  organizácií v  schéme Spoločenstva pre  environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

9.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/813 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore poľnohospodárstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a  audit (EMAS)

10     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/61 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

11.  ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/62 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12.  ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/63 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

13.  Zákon č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky EMAS

Požiadavky na EMAS upravuje nariadenie (ES) č. 1221/2009, ktorého jadrom je norma ISO 14001. Dá sa povedať, že EMAS je jej nadstavbou. Okrem požiadaviek normy 14001 organizácia zapojená do schémy EMAS kladie hlavný dôraz na:

 • dodržiavanie právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia;
 • hodnotenie environmentálneho správania cez presne stanovené indikátory;
 • komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom environmentálneho vyhlásenia;
 • zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania environmentálneho správania.

EMAS je preto vhodný nástroj pre organizácie, ktoré chcú zohľadňovať v širšom rozsahu ochranu životného prostredia v rozhodovacích procesoch.

PROCES OVEROVANIA

Overovanie environmentálneho vyhlásenia je pomerne komplikovaný proces, ktorý má akreditačnými pravidlami pevne stanovený postup a podmienky pre validáciu environmentálneho vyhlásenia. Celý proces overenia pozostáva zo šiestich fáz:

Proces overovanie environmentálneho vyhlásenia má podobný priebeh ako certifikačný proces.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VALIDOVANÉHO EV:

Overovaný subjekt je zodpovedný za korektné používanie validovaného environmentálneho vyhlásenia a environmentálnych informácií. Uvedené dokumenty sa nesmú uvádzať v kontexte s inými informáciami, v katalógoch alebo reklamných materiáloch overovaného subjektu takým spôsobom, aby bol ktokoľvek zavádzaný:

 • že ide o environmentálne vyhlásenie alebo informácie iného subjektu ako overovaný subjekt, napr. environmentálne vyhlásenietýkajúce sa iných prevádzok alebo iných organizácií – napr. materský koncern;
  vložením iných údajov a dát do validovaných environmentálnych vyhlásení a informácií, ako boli vo validovaných dokumentoch;
 • že ide o posúdenie environmentálnej vhodnosti produktu alebo akýkoľvek iný význam týchto dokumentov ako prezentovanie environmentálneho správania sa overovaného subjektu.

V prípade, že tím environmentálneho overovateľa pri overovaní zistí porušenie týchto pravidiel je povinný uviesť to v správe z príslušného overovania a požadovať od overovaného subjektu, aby prijal zodpovedajúce nápravné a preventívne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Uvedené nedostatky musí zohľadniť vedenie environmentálneho overovateľa pri rozhodovaní o udržaní, pozastavení alebo zrušení platnosti uvedených dokumentov podľa zásad stanovených v interných postupoch.

Validované environmentálne vyhlásenia

Astraia Certification, s.r.o. overila systém a údaje o environmentálnom vyhlásení podľa Nariadenia ES č. 1221/2009.

Na základe prvotného overenia a pravidelných kontrol sme validovali nasledovné environmentálne vyhlásenia:

 • SEWA, a.s., Bratislava
 • ŽOS EKO, s.r.o., Vrútky
 • EUROVIA SK, a.s., Košice
 • STRABAG s.r.o., Bratislava
 • PORR s.r.o., Bratislava
 • Adifex, a. s., Bratislava
 • Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra
 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s., Bratislava
 • SOAR sk, a.s., Žilina
 • Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • SMS a.s., Banská Bystrica
 • Reinter s.r.o., Humenné
 • SAROUTE, s.r.o., Považská Bystrica
 • PRIMACHLAD, a.s., Prešov
 • MION BUILDING COMPANY s. r. o., skrátený názov: MBC s.r.o., Uzovské Pekľany
 • GMT Plus, s.r.o., Košice
 • TSS GRADE, a.s., Bratislava
 • CS, s.r.o., Trnava
 • Metrostav DS a.s., Bratislava
 • SYTIQ a. s., Bratislava
 • HAKOM, s.r.o., Martin
 • P.S. in, a.s., Žilina
 • BAUMANN Nitra s.r.o.
 • Železničné stavby, a.s. Košice
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
 • ROKO gips, s.r.o., Prievidza
 • STANTER, a.s., Nitra
 • ESP Consult, s. r. o., Šamorín
 • PLEX s.r.o, Spišská Nová Ves
 • REVISTAV, s.r.o, Bratislava
 • BM-MONT, s.r.o., Čadca
 • FEROSTA a spol., s.r.o., Belá
 • BAUGROUP s. r. o., Bratislava
 • LK-PARTNER s.r.o., Dolný Kubín
 • VODOSTAV PLUS, s.r.o., Zlaté Moravce
 • KAMI PROFIT, s.r.o., Bratislava
 • Slavia Production Systems a.s., Detva

Registráciu uvedených subjektov v schéme EMAS vykonáva Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a na jej stránke si môžete overiť aktuálnosť registrácie v schéme EMAS, ako aj pozrieť aktualizované environmentálne vyhlásenie týchto subjektov.

https://www.emas.sk/register-emas-v-sr/

Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty