HACCP

ČO JE HACCP ?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je manažérsky systém zahŕňajúci komplexnú analýzu nebezpečenstiev, ktoré môžu ohroziť zdravotnú nezávadnosť potravín. Zásady a princípy tvoriace základné požiadavky na systém HACCP boli prevzaté z dokumentu Codex Alimentarius, ktorý bol schválený Komisiou FAO/WHO v roku 1993 a revidovaný v júni 1997 ako ekonomicky najúčinnejší prístup na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti potravín. V dohode WTO o Aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení sú dokumenty Codex Alimentarius uznané ako referenčné pre národné požiadavky jednotlivých členských štátov a musia sa im prispôsobiť ich národné legislatívy. Tento kódex bol tiež zahrnutý do Smernice Rady Európy č. 93/43/EEC o hygiene potravín.

Podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a jeho následných zmien je základnou povinnosťou všetkých výrobcov potravín a všetkých, ktorí sa zaoberajú ich úpravou, distribúciou alebo ponúkaním potravín na predaj a konečnú spotrebu, vykonávať všetky tieto činnosti hygienicky vhodným spôsobom, aby sa zabezpečila zdravotná neškodnosť potravín a dostatočná ochrana spotrebiteľa. Zavedenie systému HACCP je pre slovenských výrobcov zo sektoru potravinárstva povinné od 1.1.2000.

Po zavedení systému HACCP sa výrobcovia môžu rozhodnúť požiadať certifikačný orgán o posúdenie súladu nimi zavedeného systému HACCP s požiadavkami slovenskej potravinárskej legislatívy. Účelom tohto posúdenia je, aby tretia nezávislá strana potvrdila, či výrobcovia majú korektný prístup a dostatočnú starostlivosť o výrobu zdravotne neškodných potravín správnym a účinným zavedením a udržiavaním systému HACCP.

Podľa Zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách a jeho následných zmien, § 256 až §259 8. hlavy Potravinového kódexu SR a siedmich princípov Codex Alimentarius komplexný systém HACCP musí zahŕňať:

1. Analýzu rizík technologického procesu výroby produktov potravinárskeho charakteru s cieľom:

 • identifikovať nebezpečenstvá možnej kontaminácie potravín a určiť možné riziká ich výskytu na všetkých stupňoch technologického procesu výroby potravín vrátane podávania pokrmov v zariadeniach spoločného stravovania;
 • určiť kritické kontrolné body kontaminácie potravín a stanoviť pre tieto body limitné hodnoty;
 • stanoviť režim monitorovania a kontroly identifikovaných nebezpečenstiev.

2. Plán HACCP, ktorý okrem iného bude opisovať zistené nebezpečenstvá, pravidlá ich riadenia (prevencie), kontroly, monitorovania a nápravnej činnosti v prípade zistenia odchýlok od kritických limitov;

3. Postupy vrátane zodpovedností pre:

 • riadenie plánov HACCP a ostatnej dokumentácie a záznamov;
 • pravidelnú prípravu a výchovu zamestnancov o zásadách, realizácii relevantných činností a procesov systému HACCP;
 • realizáciu nápravných a preventívnych opatrení;
 • verifikáciu (overovanie) účinnosti zavedeného systému HACCP;
 • pravidelné preskúmanie funkčnosti a výkonnosti systému HACCP vedením a zváženie nutnosti zmien;
 • v plnom rozsahu realizáciu týchto postupov a plánu HACCP;
 • hygienický režim a sanitačný program jednotlivých prevádzok;
 • definíciu politiky a cieľov organizácie v oblasti zdravotnej neškodnosti vlastných produktov.
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty