Seminár – odpady

SEMINÁR
Zmeny v nakladaní so stavebnými odpadmi (určené najmä pre organizácie v schéme EMAS a stavebné firmy)


Vzhľadom k tomu, že počas roku 2022 prišlo k významným zmenám v požiadavkách na manažment stavebných odpadov vrátane odpadov z demolácií, vzniklo kompetentným pracovníkom stavebných firiem mnoho otázok, ako nové požiadavky v oblasti manažmentu stavebných odpadov plniť. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli reagovať organizáciou tohto semináru, kde by špecialisti a manažéri zo stavebných firiem mali dostať odpoveď na otázky typu prečo, za akým účelom a predovšetkým ako správne a zmysluplne realizovať tieto požiadavky s cieľom efektívne plniť požiadavky týchto zmenených predpisov a tak zároveň prispievať k ochrane životného prostredia, v tomto prípade najmä zvýšením zhodnocovania stavebných odpadov a tým znižovaním využívaniu prírodných surovín a zdrojov na stavebné účely.

Do seminára sme zahrnuli nie len príspevky vysvetľujúce dôvody, súvislosti a spôsoby plnenia požiadaviek predpisov, ale aj témy, ktoré sa zoberajú dobrou praxou pri nakladaní so stavebnými odpadmi, pridali sme informácie o prístupoch k manažmentu stavebných odpadov v iných krajinách, ktoré nám môžu byť inšpiráciou. Súčasťou semináru budú aj informácie o dokumentoch, ktoré vznikli z iniciatívy Komisie EÚ, ako sú Protokol EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, Usmernenie k odpadovým auditom pred demolačnými a renovačnými prácami v budovách, Sektorový referenčný dokument pre Stavebníctvo a Sektorový referenčný dokument pre sektor Odpadového hospodárstva. Veľmi dôležitou súčasťou semináru bude aj priestor na diskusiu na otázky, ktoré účastníkom vznikli už pri aplikácii nových požiadaviek predpisov alebo sa objavia v rámci semináru na základe nových informácií a poznatkov z praxe.

Miesto konania: Hotel Auto JAS****, Cabajská 29, 949 01 Nitra, Slovensko, www.autojas.sk – tu možno riešiť aj ubytovanie

Termín a čas konania: 30.11.2022, 8:00 – 15:30

Termín a kontakt na zaslanie prihlášky: do 21.11.2022, skolenia@astraia.sk, Henrieta Müllerová, +421 905 866 663

Ceny za účasť na seminári: 179,00 € s DPH (prvý účastník), 149,00 € s DPH ďalší účastníci z rovnakej organizácie a účastníci z nekomerčných organizácii ako sú štátna a verejná správa, asociácie, združenia, SAŽP a pod.

Predbežný program seminára:

8:00 – 8:30 Registrácia účastníkov seminára

8:30 – 8:45 Privítanie účastníkov a predstavenie cieľa a programu školenia (RNDr. Daniel Helfer)

8:45 – 9:45 Objasnenie zmien v zákone o odpadoch a prehľad prístupov k manažmentu stavebných odpadov v iných krajinách EÚ (Ing. Viera Šimkovicová, CSc.)

9:45 – 10:00 Prestávka a občerstvenie

10:00 – 12:00 Vysvetlenie požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v nadväznosti na zmeny v zákone o odpadoch. Vysvetlenie dôvodov, účelu a vhodného spôsobu aplikácie týchto požiadaviek. Informácia o pripravovaných zmenách v evidencii odpadov a zavádzaní ISOH do praxe (Ing. Peter Gallovič)

12:00 – 12:30 Diskusia k odprednášaním témam

12:30 – 13:15 Obed

13:15 – 14:15 Príklady dobrej praxe pri manažmente odpadov ako aj iných environmentálnych aspektov v stavebných firmách registrovaných v schéme EMAS. Návody a odporúčania vypracované komisiou EÚ (rešerš) v oblasti manažmentu stavebných odpadov a plánovanie selektívnej demolácie (Mgr. Peter Čierňava)

14:15 – 14:30 Prestávka a občerstvenie

14:30 – 14:50 Dobrá prax pri manažmente odpadov v STRABAG, s.r.o. a nástroje EMAS podporujúce rozvoj recyklácie a efektívneho manažmentu odpadov (Ing. Radoslav Zajac)

14:50 – 15:10 Dobrá prax pri manažmente odpadov v EUROVIA SK, a.s. a dôležitosť podpory zo strany vedenia a zapojenia pracovníkov do rozvoja recyklácie a efektívneho manažmentu odpadov (Ing. Martina Lebeňáková)

15:10 – 15:30 Diskusia k odprednášaným témam

15:30 Ukončenie semináru