GHG

OVEROVANIE SPRÁV O EMISIÁCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV (schéma EÚ ETS)

PREČO SA UPRIAMILA POZORNOSŤ NA EMISIE SKLENÍKOVÝCH PLYNOV?

V dobe, kedy preukázateľne dochádza ku globálnemu otepľovaniu vinou aktivít človeka, bolo nutné prijať také opatrenia, ktoré nepriaznivý trend zvrátia. Na tento účel bola v Európskej únii vytvorená povinná schéma obchodovania s emisiami skleníkových plynov (EÚ ETS), do ktorej sú zapojené konkrétne podniky a prevádzky. Prevádzkovatelia, na ktorých sa schéma EÚ ETS vzťahuje, majú pridelené množstvá emisií, ktoré môžu vyprodukovať a vypustiť do ovzdušia. Emisie, ktoré ušetria, následne obchodujú na trhu a predstavujú pre nich ekonomický prínos. Platí to aj naopak, ak prevádzkovateľ vyprodukuje väčšie množstvo emisií, ako mu bolo pridelené, musí prebytok nakúpiť. Cez schému EÚ ETS sú teda podniky nútené správať sa zodpovedne a znižovať svoje emisie.

LEGISLATÍVNY RÁMEC

V Európskej únii je proces obchodovania s emisiami riadený smernicou 2003/87/ES, na základe ktorej je vytvorený systém obchodovania s emisnými kvótami. Každý členský štát má svoje špecifické požiadavky pre obchodovanie. V Slovenskej republike je obchodovanie s emisnými kvótami upravené zákonom č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami.

PRAVIDLÁ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Aby prevádzkovatelia mohli byť zapojení do obchodovania s emisiami, musia poznať svoje skutočné množstvá vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. Množstvá musia povinne nahlasovať na Ministerstvo životného prostredia SR formou správy, ktorá musí byť overená overovateľom oprávneným na túto činnosť na základe oprávnenia MŽP SR.

Z dôvodu zvyšujúcich sa požiadaviek na objektívnosť, nestrannosť a pravdivosť údajov sa celý proces overovania správ prevádzkovateľov od 1.1.2014 mení. Od tohto termínu môžu overovania vykonávať iba subjekty akreditované akreditačným orgánom. Akreditácia ako nestranné, nezávislé a odborné uznanie vnáša do procesu značnú dávku dôvery a istoty, že overovania budú skutočne vykonávané kvalifikovaným personálom na požadovanej odbornej úrovni.

Naše služby zahŕňajú:

  • Overenie správ o emisiách skleníkových plynov
  • Overenie správ o úrovni činnosti prevádzky

ASTRAIA®Certification je overovateľ emisií skleníkových plynov akreditovaný SNAS pod registračným číslom 231/V-004 s číslom osvedčenia o akreditácii V-004

Rozsah akreditácie si môžete prezrieť TU.