Právne požiadavky

Pozývame Vás na tréning:

Právne požiadavky SR v oblasti ochrany životného prostredia

Radi by sme upriamili pozornosť našich klientov na viaceré novelizácie zákonov napríklad: Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z.z., Zákon o ovzduší 137/2010 Z.z. ako  zákonov: Zákon o EMAS č. 351/2012 Z.z., Zákon o IPKZ č. 39/2013 Z.z. Uvedené zmeny a novinky budú samozrejmou súčasťou školenia.

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom štruktúru a aplikovateľné požiadavky environmentálnych právnych predpisov. Školenie je určené tým, ktorí potrebujú poznať environmentálne predpisy z pohľadu zodpovedností organizácie, preto počas školenia budú preberané iba povinnosti organizácií, nie štátneho dozoru ani špeciálnych organizácií, ako napr. autorizované osoby, prevádzkovatelia skládok odpadov a pod.

Cieľom školenia je predovšetkým objasniť účastníkom tie požiadavky, ktoré sa týkajú väčšiny organizácií najmä z oblasti odpadového hospodárstva, zákona o obaloch, chemickej legislatívy, ochrany ovzdušia a ochrany vôd. Ostatné predpisy budú prezentované formou prehľadu s uvedením zodpovedností, ktoré majú v týchto oblastiach organizácie. Pre časový rozsah určený na školenie a špecifickosť a náročnosť týchto požiadaviek nebudú predmetom detailného výkladu také oblasti ako IPKZ (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), ZPH (závažné priemyselné havárie) alebo GMO (geneticky modifikované organizmy) a pod.

Počas školenia dostanú účastníci tiež informáciu, akým spôsobom je potrebné, resp. vhodné jednotlivé požiadavky plniť.

Informácie:
….
Organizátor: ASTRAIA® Certification, s.r.o. certifikačný orgán manažérskych systémov a prvý slovenský environmentálny overovateľ v schéme EMAS
Účastníci: Interní a externí audítori, konzultanti a pracovníci zodpovední za sledovanie a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek v organizáciách
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, diskusia a test.
….
Rozsah: 8 hodín
….
Lektori:
 • Mgr. Peter Čierňava
….
Termín: podľa záujmu v čase 9:00 – 17:00
….
Miesto konania: Nitra
….
Cena: 150 EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)

Program školenia:

 1. štruktúra a hierarchia právnych požiadaviek, informačné zdroje
 2. prehľad oblastí environmentálnej legislatívy a príslušných predpisov
 3. legislatíva odpadového hospodárstva
 4. zákon o obaloch
 5. legislatíva ochrany vôd
 6. legislatíva ochrany ovzdušia
 7. chemická legislatíva
 8. ostatné predpisy a prehľad povinností pre organizácie
 9. príslušné a zainteresované orgány štátnej a verejnej správy
 10. zásady riadenia procesu sledovania, aplikácie a hodnotenia dodržiavania právnych a iných požiadaviek

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Kontaktná adresa organizátora:

ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Priezračná 39,
949 01 Nitra

Stiahnite si prihlášku na školenie