Interný audit systému kvality laboratória

Pozývame Vás na tréning:
Interný audit systému kvality laboratória

Význam školenia:

 • Povinnosťou všetkých skúšobných laboratórií  podľa normy ISO/IEC 17025:2017 (akreditovaných a tiež pripravujúcich sa na akreditáciu) je zaviesť a udržiavať funkčný systém kvality laboratória podľa požiadaviek predmetnej normy.
 • Súčasťou tohto systému kvality je aj výkon interných auditov, ktoré musia byť pravidelne vykonávané spôsobilými internými audítormi za účelom preskúmania vhodnosti, funkčnosti a efektívnosti zavedeného systému kvality.
 • Ak je audit vykonávaný kompetentným personálom, je zároveň efektívnym kontrolným mechanizmom činnosti laboratória a účinnou prevenciou nezhôd, ktoré by mohli byť rovnako identifikované neskôr počas posudzovania akreditačným orgánom.
 • Spoločnosť ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka školenie interných audítorov systému kvality laboratória, na základe ktorého získate potrebné teoretické a praktické poznatky k výkonu auditov zamerané na osvojenie si zručností potrebných na efektívny výkon týchto auditov.

Cieľ školenia:

 • Objasniť účastníkom školenia požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme  ISO/IEC 17025:2017. Objasnenie zahŕňa vysvetlenie praktickej interpretácie týchto požiadaviek, ich významu, možnej aplikácie a predovšetkým cieľa a  spôsobu ich auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, spôsobe ich indikácie a riešenia. Súčasťou školenia bude vysvetlenie aj relevantných požiadaviek normy EN ISO 19011:2018 na výkon interných auditov, resp. pri implementácii zmien, ktoré musia laboratóriá zaviesť pri prechode na novú normu ISO/IEC 17025:2017.
 • Počas školenia budú formou modelových cvičení analyzované nezhody z praxe, účastníci sa naučia pripraviť audit vrátane audítorských dotazníkov, spracovať plán auditu, správu z auditu, viesť úvodné i záverečné stretnutie.
Obsahová náplň: 1.deň – Požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017
….
 • Úvod do procesu akreditácie (význam a cieľ akreditácie, príprava na akreditáciu/základné požiadavky splnenia, princíp posudzovania, tipy posudzovania, odstraňovanie zistených nedostatkov, povinnosti orgánu posudzovania zhody počas platnosti akreditácie)
….
 • Systém kvality (postupnosť krokov budovania systému manažérstva laboratória, dôvod a zmysel implementácie systémov manažérstva, prínosy)
….
 • Výklad požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 s využitím príkladov z praxe a skúseností lektorky, ako je vhodné a efektívne aplikovať tieto požiadavky v konkrétnom laboratóriu so zameraním na nové požiadavky ako sú napr. manažérstvo rizika alebo manažérstvo informácií
….
2.deň – Výkon auditu – proces auditovania v zmysle normy ISO 19011:2018
….
 • Všeobecné zásady vykonávania interných auditov – návod na auditovanie systémov manažérstva, manažérstvo programu auditov ( výkon interného auditu, rozbor jednotlivých fáz: plánovanie auditu, príprava dokumentov, realizácia auditu, správa/protokol z auditu)
…. – ciele interného auditu
– postup procesu auditu
…. – zhromažďovanie informácií (zdroj informácií, dôkaz auditu, zistenia z auditu)
 • Kompetentnosť audítora (osobnostné vlastnosti, vzdelanie, pracovné skúsenosti, výcvik a príprava audítorov, skúsenosti z auditu)
..
 • Audit rizík a príležitostí (kľúčové ciele a kroky na zhromažďovanie dôkazov)
Cieľová skupina: manažéri kvality, resp. vedúci laboratórií a interní audítori na ISO 17025
..
Informácie:
….
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, modelové audity a test.
….
Rozsah: 16 hodín
….
Miesto konania: Nitra (dodatočne bude upresnené)
….
Termín: podľa záujmu
….
Cena: Celé školenie € 240,- + DPH
….
Iba prvý deň € 160,- + DPH
(cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)
Zľava 15 % pri účasti 2 pracovníkov z jednej spoločnosti
Zľava 20 % pri účasti 3 a viac pracovníkov z jednej spoločnosti

Organizačný garant

Meno: Henrieta Mullerová

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663,

Kontaktná adresa organizátora:

ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Priezračná 39,
949 01 Nitra

skolenia@astraia.sk