Nariadenie č. 715

Nariadenie komisie (EÚ) č.715/2011 pre spracovateľov medeného šrotu.

ČO JE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 715/2013 ?

Spoločnosť ASTRAIA Certification sa od roku 2011 venuje overovaniu systémov kvality, ktoré prispievajú k plneniu kritérií definovaných pre „Stav konca odpadu“.
V tejto oblasti máme bohaté medzinárodné skúsenosti a širokú škálu odborníkov.
V súčasnosti (k železu, oceli a hliníku) vydala Európska Komisia nové nariadenie, ktoré stanovuje kritéria pre medený šrotnadobúda účinnosť k 1.1.2014.

ASTRAIA Certifiction poskytuje pre záujemcov, predovšetkým z radov spracovateľov kovového šrotu, spracovateľov elektroodpadu, zberné spoločnosti atď., aj overenie systémov kvality podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 715/2013, ktorým sa ustanovujú kritéria umožňujúce určiť, kedy medený šrot prestáva byť odpadom.


NARIADENIE STANOVUJE KRITÉRIÁ MEDENÉHO ŠROTU:

 • kvalitu medeného šrotu pochádzajúceho z činností zhodnocovania;
 • odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa nasledovné kritériá:
  • ako vstupný materiál sa môže používať len odpad obsahujúci zhodnotiteľnú meď alebo zliatiny medi,
  • nebezpečný odpad sa nesmie používať ako vstupný materiál okrem špecifických prípadov,
  • ako vstupný materiál sa nepoužívajú piliny a triesky, ktoré obsahujú kvapaliny, napríklad olej alebo olejové emulzie a sudy a kontajnery, ktoré obsahujú alebo obsahovali olej alebo farby, s výnimkou zariadení pochádzajúcich z vozidiel po dobe životnosti,
 • procesy a techniky spracovania ako:
  • triedenie medeného šrotu pri zdroji,
  • mechanické úpravy potrebné na prípravu kovového šrotu na priame použitie,
 • v prípade odpadu, ktorý obsahuje nebezpečné zložky, sa uplatňujú špecifické požiadavky.

STRUČNÉ POŽIADAVKY PODĽA NARIADENIA, KTORÉ ORGANIZÁCIE MUSIA SPLNIŤ:

 • zaviesť systém riadenia na preukázanie súladu s kritériami nariadenia;
 • systém riadenia musí obsahovať súbor zdokumentovaných postupov, ktoré sa týkajú týchto aspektov:
 • monitorovanie kvality,
 • účinnosť monitorovania žiarenia,
 • monitorovanie procesov a techník spracovania,
 • spätná väzba od zákazníkov týkajúca sa kvality medeného šrotu,
 • odborná príprava personálu,
 • revízie a zlepšovanie systému riadenia.

Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má overený/certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z medeného šrotu preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako výrobok/tovar.

ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní prostredníctvom našich expertov poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.