Nariadenie č. 1179

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2012 pre zhodnocovanie odpadu zo skla

ČO JE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) Č. 1179 / 2012?

Ide o nariadenie Európskej Komisie, ktoré stanovuje kritéria pre drvené sklo a nadobúda účinnosť k 10.12.2012.


Nariadenie stanovuje kritériá pre drvené sklo:

 • kvalitu drveného skla pochádzajúceho z činností zhodnocovania
 • odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa nasledovné kritériá:
  • ako vstupný materiál sa môže používať len odpad zo zberu zhodnotiteľného obalového skla, plochého skla alebo bezolovnatého kuchynského riadu
  • Odpad obsahujúci sklo zo zmiešaného mestského pevného odpadu alebo zo zdravotníckeho odpadu sa nepoužíva ako vstupný materiál
  • Nebezpečný odpad sa nepoužíva ako vstupný materiál
 • procesy a techniky spracovania ako:
  • zber, triedenie a spracovanie drveného skla
  • mechanické úpravy potrebné na prípravu drveného skla na priame použitie

Kľúčové požiadavky na spracovateľa odpadu:

 • Zaviesť systém riadenia kvality vo Vašej organizácii
 • Monitorovať kvalitu drveného skla na vstupe
 • Monitorovať procesy a techniky spracovania
 • Zabezpečiť kvalitu a čistotu výstupného materiálu
 • Monitorovať rádioaktivitu
 • Vydávať na šrot „vyhlásenie o zhode“
 • Postupy je nutné zdokumentovať
 • Dať si systém kvality certifikovať akreditovaným certifikačným orgánom

Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má overený/certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z drveného skla preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako výrobok/tovar.

Výhody, ktoré plynú z certifikácie:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch – možnosť obchodovať s drveným sklom v režime suroviny a nie odpadu
 • Budete pripravení, ak príde požiadavka zlievarni a oceliarní výhradne po surovine a nebudú chcieť do výrobného procesu odpad, aby sa na nich nevzťahovali povolenia a povinnosti zákona o odpadoch

ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.