ISO 45001

ČO JE CIEĽOM SYSTÉMU MANAŽERSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI (OHSMS)?

Zlepšiť:

 • riadenie rizík bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tým zníženie možnosti vzniku úrazu, choroby z povolania alebo smrti;
 • plnenie súladu so zákonnými požiadavkami v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi;
 • poskytovanie prvej pomoci (pri vzniku havárie);
 • poskytovanie ochranných osobných pracovných prostriedkov;
 • prevenciu v oblasti BOZP;
 • povedomie a zainteresovanosť vedenia, vedúcich pracovníkov ako aj ostatných pracovníkov organizácie v oblasti BOZP;
 • zapojenie pracovníkov do aktívneho riešenia problémov súvisiacich s BOZP.

KOMU JE OHSMS URČENÝ ?

Systém manažérstva bezpečnosti pri práci a s ním súvisiaca norma ISO 45001 prislúcha všetkým podnikateľským odvetviam. Táto norma sa dá uplatniť vo všetkých odvetviach rovnako, tzn. v počítačovom priemysle, automobilovom priemysle, potravinárskom, finančných inštitúciách, zdravotníctve alebo službách. Žiadaná je najmä v stavebnom priemysle ale rovnako v upratovacích službách.

VÝHODY PRE ORGANIZÁCIE S CERTIFIKOVANÝM OHSMS:

 • eliminácia úrazov, chorôb z povolania, smrteľných úrazov;
 • plnenie legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • redukcia platenia pokút;
 • rast konkurenčnej schopnosti organizácie na domácom aj zahraničnom trhu;
 • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch;
 • rast povedomia, odborný rast a motivácia zamestnancov;
 • zvýšenie dôveryhodnosti a imidžu organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov.
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

Všetky kontakty