Akreditácia

Akreditácia

Akreditácia nami poskytovaných služieb je veľmi dôležitá, pretože dáva všetkým našim zákazníkom záruku, že služba je poskytovaná kompetentne, v súlade s medzinárodne platnými štandardmi a pravidlami a nemala by byť spochybnená jej platnosť žiadnou zo zainteresovaných strán, pretože akreditácia bola udelená akreditačnou autoritou, ktorá je medzinárodne akceptovaná a uznaná.

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom.

Akreditácia, aj preto, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

Rozsah akreditácie spoločnosti Astraia certification (pdf)

Akreditácia je nástroj najvyššej garancie dôveryhodnosti.

ASTRAIA Certification získala akreditácie v týchto oblastiach a uznanie v týchto krajinách:

  • Medzinárodne platná akreditácia SNAS pre oblasť certifikácie manažérskych systémov podľa: ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO45001, ISO 22000, HACCP, ISO 37001, ISO 50001
  • Akreditácia SNAS pre výkon environmentálneho overovania v schéme EMAS v Európskej únii podľa kritérií stanovených v Nariadení EPaR č. 1221/2009
  • Národná akreditácia v Uzbekistane pre oblasť certifikácie manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 a ISO 45001
  • Uznanie Technickou komisiou Kazachstanu o akceptácii akreditácie SNAS pre oblasť certifikácie manažérskych systémov na teritóriu Kazachstanu
Kontakty

ASTRAIA Certification, s.r.o.

Navštívte nás:
Priezračná 39,
949 01 Nitra,
Slovenská Republika

Volajte: +421-915-470 107
Píšte: astraia@astraia.sk

 

Všetky kontakty