QMS - ISO 9001

O N L I N E: Modul A

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality (QMS)

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie QMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Účastníci tréningu sa naučia ako pracovať s výstupmi mapovania procesov, sledovať v rámci každého procesu realizáciu požiadaviek zákazníka a posudzovať úroveň zlepšovania. Počas tréningu budú lektori prezentovať účastníkom vlastné skúsenosti s preverovaním jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001:2015 a poskytnú návod, ako objektívne a čo najefektívnejšie zistiť dodržiavanie týchto požiadaviek i plnenie interných postupov a pravidiel v organizácii.
Zároveň sa účastníci tréningu naučia, ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, dodržiavanie pravidiel pre “archiváciu“ dokumentácie alebo efektívnosť nápravnej a preventívnej činnosti.

 

Informácie:
....
Forma tréningu: online - pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
....
Rozsah: 8 hodín
....
Lektori
  • Ing. Monika Helferová
....
Termín: ONLINE 21.3.2023 v čase od 08:00 do 16:00
....
Miesto konania: ONLINE školenie
....
Cena: 150,- EUR + DPH


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku k modulovým školeniam

 

Prihláška Modulové školenia (MS Word)