Akreditácia

Akreditácia nami poskytovaných služieb je veľmi dôležitá, pretože dáva všetkým našim zákazníkom záruku, že služba je poskytovaná kompetentne, v súlade s medzinárodne platnými štandardmi a pravidlami a nemala by byť spochybnená jej platnosť žiadnou zo zainteresovaných strán, pretože akreditácia bola udelená akreditačnou autoritou, ktorá je medzinárodne akceptovaná a uznaná.

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom.

Akreditácia, aj preto, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

Rozsah akreditácie spoločnosti Astraia certification.

Akreditácia je nástroj najvyššej garancie dôveryhodnosti.

ASTRAIA Certification získala akreditácie v týchto oblastiach a uznanie v týchto krajinách:

  • Akreditácia SNAS pre výkon environmentálneho overovania v schéme EMAS v Európskej únii podľa kritérií stanovených v Nariadení EPaR č. 1221/2009
  • Medzinárodne platná akreditácia ČIA pre oblasť certifikácie systémov manažérstva hospodárenia s energiami podľa požiadaviek ISO 50001
  • Národná akreditácia v Uzbekistane pre oblasť certifikácie manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 a OHSAS 18001
  • Uznanie Technickou komisiou Kazachstanu o akceptácii akreditácie SNAS pre oblasť certifikácie manažérskych systémov na teritóriu Kazachstanu