Implementácia a prínos EMAS

Pozývame Vás na tréning:

Implementácia a prínos EMAS

Cieľ školenia: Objasniť účastníkom požiadavky na EMAS, definované v nariadení EPaR č. 1221/2009 a spôsob ich implementácie. Účastníkom školenia budú prostredníctvom praktických príkladov a ukážok dokumentácie priblížené efektívne postupy zavedenia EMAS v organizácii so širokým zainteresovaním pracovníkov na ochrane ŽP.

Informácie:
....
Organizátor: ... ASTRAIA® Certification, s.r.o. akreditovaný environmentálny overovateľ; osvedčenie o akreditácii č. SK-V-0001; akreditácia udelená dňa 26.8.2011 rozhodnutím č. 345/2011/231/3.
...
Účastníci: Environmentálni manažéri, riadiaci pracovníci úsekov ŽP, implementačné tímy z organizácií, ktoré majú záujem zaviesť EMAS podľa požiadaviek nariadenia EPaR č. 1221/2009
...
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia, ukážky dokumentácie, diskusia a test
....
Rozsah: 2 x 8 hodín
....
Lektori:
 • RNDr. D. Helfer - vedúci certifikačného orgánu
 • Mgr. Peter Čierňava
....
Termín: podľa záujmu v čase od 8:00 – 16:30
....
Miesto konania: Mostná 11, Nitra – školiaca miestnosť spoločnosti ASTRAIA® Certification, s.r.o.
....
Cena: 275 eur + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)

 

Program školenia:  1.deň
...
I. Objasnenie významu budovania EMAS:
 • systémový prístup v ochrane životného prostredia
 • prínos EMAS pre organizáciu
...
II. Výklad požiadaviek EMAS a ich zavedenie do praxe:
 • špecifické oblasti EMAS voči ISO 14001
 • štruktúra požiadaviek
 • úvodné environmentálne preskúmanie organizácie
 • environmentálna politika
 • identifikácia a hodnotenie environmentálnych aspektov
 • právne a iné požiadavky a súlad s environmentálnou legislatívou
 • environmentálne ciele
 • environmentálne správanie
 • environmentálne povedomie a príprava pracovníkov
 • zapojenie zamestnancov a komunikácia
 • riadenie prevádzkových činností a havarijných situácii
 • monitorovanie a monitorovanie výkonnosti
 • interný audit
 • preskúmanie manažmentom
...
Program školenia:  2.deň
...
III. Environmentálne vyhlásenie organizácie:
 • štruktúra environmentálneho vyhlásenia
 • obsah jednotlivých kapitol
 • verejná dostupnosť environmentálneho vyhlásenia
 • komunikačný nástroj so zainteresovanými stranami
 • spôsob preukazovania správnosti údajov
 • modelové cvičenie č. 1 – identifikácia environmentálnych aspektov
...
IV. Indikátory environmentálneho správania:
 • hlavné ukazovatele
 • ďalšie ukazovatele
 • prezentovanie environmentálneho správania
 • modelové cvičenie č. 2 – návrh indikátorov environmentálneho správania
...
V. Proces environmentálneho overovania
 • jednotlivé kroky celého procesu
...
VI. Diskusia a test

 

Organizačný garant
...
Meno: Henrieta Mullerova

mobil: 0915 470 107+421 905 866 663
e-mail: skolenia@astraia.sk
...
...
Kontaktná adresa organizátora:
...
ASTRAIA® Certification, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra


 

Stiahnite si prihlášku k školeniu

Prihláška školenie (MS Word)