Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011

Modul B

Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2018

Tréning je predovšetkým určený interným audítorom a zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií.

Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

 

Informácie: Lektor RNDr. Daniel Helfer
....
Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
....
Rozsah: 8 hodín
....
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:00 hod.
....
Miesto konania: Nitra
....
Cena: 105,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)


Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, svitacova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku k modulovým školeniam

 

Prihláška Modulové školenia (MS Word)