Legislatívny rámec

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie.

ÚČASŤ V SCHÉME EMAS SA RIADI:

1.     Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

2.     Nariadenie komisie (EÚ) 2017/1505, ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

3.       NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2026 ktorým sa  mení  príloha IV  k  nariadeniu Európskeho  parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

4.     Rozhodnutie Komisie č. 2011/832/EÚ, týkajúce sa Usmernenia o združenej registrácii v EÚ, registrácií organizácií pre tretie krajiny a globálnej registrácie podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009

5.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2285 zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení príručka pre používateľov s prehľadom podmienok účasti v EMAS podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

6.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/801 týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových  ukazovateľoch výsledkov v oblasti  environmentálneho správania a  referenčných kritériách excelentnosti v maloobchodnom sektore v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a  Rady  (ES)  č.  1221/2009 o  dobrovoľnej účasti organizácií v  schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

7.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/611 ktoré  sa  týka  referenčného  dokumentu o  najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore  turizmu v súlade s nariadením (ES)  č. 1221/2009 o  dobrovoľnej  účasti  organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

8.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1508 o  referenčnom  dokumente o  najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby potravín a nápojov v súlade s nariadením Európskeho  parlamentu a  Rady  (ES) č.  1221/2009 o  dobrovoľnej účasti  organizácií v  schéme Spoločenstva pre  environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

9.     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/813 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore poľnohospodárstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a  audit (EMAS)

10     ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/61 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore verejnej správy podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

11.  ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/62 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore automobilového priemyslu podľa nariadenia (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

12.  ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/63 o sektorovom referenčnom dokumente o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore výroby elektrických a elektronických zariadení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

13.  Zákon č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov