OHSMS – ISO 45001

ISO 45001
Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 45001 na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami novej normy ISO 45001 pre oblasť komplexného manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Anotácia školenia: Predmetné školenie je zamerané na objasnenie štruktúry normy, ako aj jednotlivých jej požiadaviek. Okrem toho budú počas školenia prezentované poznatky a východiská použité pri tvorbe normy, ktoré boli za posledných 5 rokov publikované. Ďalej počas školenia porovnáme novú normu so štandardom OHSAS 18001, ktorý sa najčastejšie využíval pri certifikácii týchto systémov doposiaľ. Norma bola kreovaná s využitím Prílohy SL, ktorá už bola aplikovaná aj pri tvorbe ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001 a má teda zabezpečiť rovnakú štruktúru článkov ako majú citované normy. Okrem toho sa samozrejme využili pri tvorbe novej normy požiadavky uvedené v OHSAS 18001, ako aj poznatky o jej aplikácii v praxi od roku 1999, kedy vyšla jej prvá verzia.

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 45001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii zohľadnením už zavedených inštitútov a nástrojov požadovaných našou BOZP legislatívou a teda úspešne zvládnuť v budúcnosti certifikáciu podľa normy ISO 45001. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy – teda v čom sa majú firmy posunúť dopredu v oblasti BOZP oproti súčasnému prístupu. Tieto poznatky vyplynuli hlavne z diskusií a odborných príspevkov publikovaných po zasadaniach komisie ISO/PC 283 a pri schvaľovaní jednotlivých verzií ISO 45001 počas celého vývoja tejto normy.

Informácie:

Forma tréningu: Prezenčná i online – pripojenie cez zaslaný link na sledovanie. Odporúča sa mikrofón pre efektívnu komunikáciu (diskusiu).
Rozsah: 8 hodín
Lektori:
  • RNDr. D. Helfer – vedúci certifikačného orgánu
Termín: 6.11.2023 v čase od 08:00 do 16:00
Miesto konania: Priezračná 39, Nitra
Cena:

150,- EUR + DPH prezenčná forma

130,- EUR + DPH online forma

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie