Projekt Balkán

This is custom heading element

V marci 2010 sme začali s realizáciou projektu:

„Budovanie kapacít a vytvorenie podmienok na trhu Čiernej Hory, Macedónie, Bosny a Hercegoviny ERh“ pre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva v miestnych malých a stredných podnikoch – Transfer slovenského know–how (znalostí, informácií a skúseností) v danej oblasti prostredníctvom série tréningov, seminárov a praktickej implementácie týchto systémov v pilotných podnikoch.

[stm_spacing lg_spacing=“15″ md_spacing=“15″ sm_spacing=“15″ xs_spacing=“15″]

Zhrnutie

Účelom tohto projektu je pomoc pri budovaní kapacít v oblasti systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérskeho systému prostredníctvom série teoretických tréningov a praktickej implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (ďalej QMS) a environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 (ďalej EMS) vo vybraných pilotných organizáciách. Implementácia QMS a EMS sa bude vykonávať vo viacerých pilotných organizáciách.

Dlhodobým účinkom projektu bude, že po skončení projektu zostane v Čiernej Hore, Bosne a Hercegovine a Macedónsku viacero odborníkov, ktorí budú schopní v pozícii konzultanta, lektora alebo audítora pomáhať miestnym subjektom pri implementácii a príprave na certifikáciu QMS a EMS. Taktiež im zostanú k dispozícii potrebné školiace materiály, prezentácie, pomôcky k poradenskej a audítorskej činnosti.

Takýmto celosvetovo uznávaným systémovým prístupom na úrovni organizácií je zavedenie a certifikácia QMS a EMS. Výsledkom potom je:

  • predchádzanie problémom ich identifikovaním ešte v potenciálnej rovine;
  • stanovenie najvhodnejších postupov, ktoré garantujú bezpečný, kvalitný produkt s minimálnym vplyvom na životné prostredie;
  • stanovenie zodpovedností za výkon a kontrolu týchto činností;
  • efektívny kontrolný systém, ktorý sleduje dodržiavanie týchto postupov a dosahovanie podnikových cieľov kvality a environmentálnych cieľov, vysokej kvality produktov a spokojnosti zákazníkov;
  • zavedenie súboru nástrojov, ktoré podporujú sústavné zlepšovanie tohto systému a tým zlepšujú celkové environmentálne správanie podnikov a úroveň kvality vyrábaných produktov.

Projekt realizujú naši experti.

[stm_spacing]