Projekt NaCaB Kazachstan

This is custom heading element

Budovanie národných kapacít pre implementáciu integrovaných manažérskych systémov.

Základný rámec projektu:

ASTRAIA® certifikačný orgán manažérskych systémov v spolupráci so Slovenským centrom čistejšej produkcie realizoval v rokoch 2004-2006 projekt zameraný na transfer know-how v oblasti manažérskych systémov do Kazachstanu. Samotný projekt bol zameraný na poskytnutie kľúčových informácií a skúseností odborníkom z Kazachstanu v oblasti implementácie manažérskych systémov. Cieľom projektu bolo pomôcť rozvoju podnikateľského sektora, najmä malým a stredným podnikom, pri budovaní, udržiavaní a zefektívňovaní manažérskych systémov a nástrojov riadenia a pripraviť základňu odborníkov, ktorí by tieto nástroje ďalej rozvíjali a implementovali v cieľovej krajine.

[stm_spacing lg_spacing=“15″ md_spacing=“15″ sm_spacing=“15″ xs_spacing=“15″]

Náplň projektu:

Počas 24 mesiacov bolo vyškolených viac ako 20 špecialistov z radov odborníkov i organizácií na implementáciu systémov manažérstva kvality (QMS) a ochrany životného prostredia (EMS). Okrem toho bolo vyškolených 22 interných audítorov QMS a EMS. Počas série tréningov, ktoré pozostávali z teoretickej prípravy a dlhodobých tréningov priamo v modelových podnikoch, sa špecialisti v pozíciách konzultantov a implementačných tímov naučili ako spracovať potrebné postupy a dokumentáciu, ako zabezpečiť ich zavedenie do praxe, vylepšovať tieto postupy a kontrolovať ich dodržiavanie, vhodnosť a efektívnosť.
Výsledky projektu:

Lokálnym partnerom pre tento projekt bolo CSPC – Centrum pre udržateľnú produkciu a spotrebu v Kazachstane, ktoré vzniklo v marci 2002. Republiku Kazachstan sme si vybrali kvôli jej priemyselnému potenciálu. CSPC – Centrum pre udržateľnú produkciu a spotrebu v Kazachstane sa už podieľalo na jednom projekte, ktorý sa týkal vývoja národných kapacít v oblasti čistejšej produkcie a projekt so spoločnosťou ASTRAIA Certification bol dobrou príležitosťou na pokračovanie v tejto oblasti prostredníctvom implementácie systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva. Mali sme k dispozícii 2 spoločnosti, ktoré sa zúčastnili projektu v oblasti implementácie IMS (integrovaného manažérskeho systému) – LION Group a DASU. Záujem na projekte oboch organizácii bol potvrdený vyhlásením oboch riaditeľov spoločností. Náš partner už implementoval pravidlá čistejšej produkcie do týchto spoločností, takže bolo veľmi logické pokračovať a štandardizovať tento systém implementáciou pravidiel IMS.

Do projektu sme zapojili aj expertov a konzultantov z iných spoločností (náš projekt mal v databáze viac ako 20 spoločností) a vyškolili sme ich po teoretickej aj praktickej stránke v oblasti IMS implementácie. Spoločnosti DASU a LION, ktoré boli súčasťou projektu boli počas projektu pripravené na predcertifikačný audit, ktorý sa vykonal v poslednej misii projektu. Obe spoločnosti chceli pokračovať ďalej certifikáciou a v dnešnej dobre sú obe spoločnosti certifikované na oba manažérske systémy (QMS a EMS). Takže výsledok celého projektu sú certifikované spoločnosti, ktoré sú vysoko konkurencieschopné na Kazašskom ale aj medzinárodnom trhu. Navyše v Kazachstane je už vybudovaný tím špecialistov pre oblasť systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva, ktorí sú okrem iného schopní hovoriť po anglicky. Dúfame, že títo ľudia zabezpečia, aby výsledky projektu pokračovali ďalej a to poskytovaním týchto služieb ostatným spoločnostiam, ktorých záujem o implementáciu a certifikáciu manažérskych systémov rastie. Manažment Kazašských spoločností by mal byť schopný presvedčiť svojich zamestnancov o dôležitosti IMS implementácie do ich spoločností. Myslíme si, že toto je cesta ako sa Kazašské spoločnosti stanú konkurencieschopné nie len na domácom ale aj medzinárodnom trhu.

[stm_spacing]