Projekt Ukrajina

This is custom heading element

V marci 2010 sme začali s realizáciou projektu

„Budovanie kapacít a vytvorenie podmienok na trhu Ukrajiny“ pre implementáciu a certifikáciu systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva v miestnych malých a stredných podnikoch – Transfer slovenského know–how (znalostí, informácií a skúseností) v danej oblasti prostredníctvom série tréningov, seminárov a praktickej implementácie týchto systémov v pilotných podnikoch.

Účelom tohto projektu je pomoc pri budovaní kapacít v oblasti systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérskeho systému prostredníctvom série teoretických tréningov a praktickej implementácie systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 (ďalej QMS) a environmentálneho manažérskeho systému podľa požiadaviek ISO 14001:2004 (ďalej EMS) vo vybraných pilotných organizáciách. Implementácia QMS a EMS sa bude vykonávať vo viacerých pilotných organizáciách.

Dlhodobým účinkom projektu bude, že po skončení projektu zostane v Ukrajine viacero odborníkov, ktorí budú schopní v pozícii konzultanta, lektora alebo audítora pomáhať miestnym subjektom pri implementácii a príprave na certifikáciu QMS a EMS. Taktiež im zostanú k dispozícii potrebné školiace materiály, prezentácie, pomôcky k poradenskej a audítorskej činnosti.

Systémy manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva sú celosvetové uznávané „high level“ prístupy v oblasti procesného prístupu, udržanie štandardu kvality produktov (QMS) a riadenia rizík, v tomto prípade neadekvátneho poškodenia životného prostredia (EMS). Keďže zodpovednosť za ochranu životného prostredia má každý podnik a zodpovednosť za kvalitu produktu má ich výrobca, je kontrola týchto atribútov dôležitým aspektom podnikania týchto podnikov.

Implementovať systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 znamená splniť požiadavky stanovené v norme, ktorá sa okrem iného zameriava na splnenie požiadaviek zákazníka. Ak chce organizácia fungovať efektívne, musí riadiť mnohé navzájom pôsobiace aktivity. Výhodou procesného prístupu, ktorý je popísaný v norme pre QMS, je neustála kontrola procesov (prepojenie, väzby a interakcie procesov).

V právnych štátoch je základnou požiadavkou dodržiavať predmetnú legislatívu a tým eliminovať tieto riziká. História a prax však poukazujú na to, že tento prístup nie je dostatočný a často vedie k „ekologickým haváriám“. Preto si zákazníci, spotrebitelia ale i vlády hospodársky rozvinutých krajín vyžadujú, aby ich dodávatelia aktívne analyzovali tieto riziká a riadili ich s cieľom minimalizovať možnosť vzniku takýchto nepríjemností a hrozieb. Ako najefektívnejší spôsob sa osvedčil systémový prístup, ktorý núti organizáciu riadiť všetky záležitosti súvisiace s kvalitou a zaistením spokojnosti zákazníka ako aj ochranou životného prostredia a sústavne sa zaoberať možnosťou ako tento prístup ešte zlepšiť.

Projekt realizujú naši experti, ktorým držíme palce a prajeme veľa trpezlivosti pri plnení cieľov projektu.