EnMS – ISO 50001 spôsob auditovania

EnMS – ISO 50001 spôsob auditovania

Modul G – Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 50001 ”Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” (EnMS)


Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 50001 ”Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” (EnMS)

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o implementáciu EnMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 50001 “Systémy manažérstva hospodárenia s energiami” a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi.

Budúci audítori EnMS sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, preskúmania a monitorovania využitia energií pri auditovaní a ako preverovať riadenie hospodárenia s energiami.

Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy systému manažérstva, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti využitia energií, vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, riadenia prevádzkových činností alebo efektívnosť nápravných a preventívnych činností.

Informácie

Forma tréningu: Prezentácie s použitím powerpointových slidov, modelové cvičenia a test
Rozsah: 16 hodín
Lektori: Mgr. Peter Čierňava
Termín: podľa záujmu v čase od 08:00 do 16:00
Miesto konania: Nitra
Cena: 160,- EUR + DPH (cena zahŕňa všetky náklady vrátane študijných materiálov, obeda a občerstvenia bez ubytovania)

Program školenia: 1. deň

07.30 – 08.00 Príchod a prezentácia účastníkov
8.00 – 08.30 Úvod do problematiky, význam a štruktúra systému manažérstva hospodárenia s energiami
08.30 – 10.00 Zodpovednosť manažmentu a Politika hospodárenia s energiami
10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie
10.15 – 11.30 Plánovanie hospodárenia s energiami
11.30 – 12.30 Štruktúra a zodpovednosť, príprava pracovníkov, komunikácia
12.30 – 13.15 Obed
13.15 – 14.30 Implementácia a prevádzkovanie
14.30 – 14.45 Prestávka, občerstvenie
14.14 – 16.00 Kontrolovanie a Preskúmanie EnMS manažmentom

Program školenia: 2. deň

07.30 – 08.00 Zopakovanie poznatkov z prvého dňa
8.00 – 10.00 Auditovanie hospodárenia s energiami
10.00 – 10.15 Prestávka, občerstvenie
10.15 – 12.30 Auditovanie systémových elementov EnMS
12.30 – 13.15 Obed
13.15 – 15.00 Auditovanie zlepšovania EnMS
15.00 – 15.15 Prestávka, občerstvenie
15.15 – 16.00 Sumarizácia poznatkov z druhého dňa
16.00 – 16.30 Kontrolný test a ukončenie tréningu

Kontaktné údaje:

e-mail: skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk

mobil: +421 905 866 663

Stiahnite si prihlášku na školenie