Aktualizačné školenie pre účastníkov v schéme EÚ ETS

Správy o emisiách – GHG

Aktualizačné školenie pre účastníkov v schéme EÚ ETS

Cieľ školenia:

  • oboznámenie sa s elektronickými šablónami v schéme EÚ ETS – výklad k jednotlivým hárkom:

1. výročnej správy o emisiách

2. správy o úrovni činnosti

  • upozornenie na najčastejšie nedostatky pri predkladaní správ a pri komunikácii s príslušnými úradmi;
  • vysvetlenie procesu riešenia nezrovnalostí, chýb a odporúčaní na zlepšenie cez správu o zlepšovaní;
  • objasnenie kľúčových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (zmluvné záväzky, termíny v procese overovania, povinnosti prevádzkovateľov pri predkladaní dokumentácie potrebnej k overeniu, potreba súčinnosti prevádzkovateľ – overovateľ).
Organizátor: ASTRAIA Certification, s.r.o., Overovateľ emisií skleníkových plynov, registračné číslo 231/V-004
Účastníci: Prevádzkovatelia zapojení do schémy EÚ ETS.
Forma školenia: Prezentácia a odborný výklad (PowerPoint), ukážka vypĺňania formuláru – správy prevádzkovateľov (Excel) a diskusia.
Rozsah: 7 hodín
Lektor:
  • Ing. Jiří Balajka DrSc.
Termíny: podľa záujmu
Iné: Účastníci si môžu priniesť notebooky a počas modelových cvičení pracovať so  šablónou správy.
Cena: 115 € + DPH pre 1 osobu

195 € + DPH pre 2 osoby z jednej spoločnosti

(ceny zahŕňajú všetky náklady vrátane študijných materiálov, obedu a občerstvenia bez ubytovania)


Kontaktné údaje:

mobil: 0915 470 107 +421 905 866 663
e-mail:  skolenia@astraia.sk, mullerova@astraia.sk